Perspectief beschikt sinds 1 januari 2008 over de ANBI status zoals verstrekt door de Belastingdienst. Dit houdt in dat Perspectief is aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling dat geen winstoogmerk kent. Daarmee kent het ook enkele fiscale voordelen, waaronder de aftrekbaarheid van zowel periodieke- als eenmalige giften.

Per 1 januari 2016 gelden er voor kerkgenootschappen een aantal voorwaarden met betrekking tot publicatie op de website. Via deze pagina willen wij u hiervan op de hoogte stellen.

Algemene gegevens
Statutaire naam en zetel: Evangelie Gemeente Perspectief te Amersfoort (ook bekend als: Perspectief Volle Evangelie Gemeente Amersfoort)
RSIN: 812754815
Postadres: Wielandstraat 8 3813 WC Amersfoort.
Website: https://www.perspectiefamersfoort.nl/
Facebook: www.facebook.com/vegperspectief
Bankrelaties: NL23 INGB 0000 0473 30 of NL32 SNSB 0958 9130 64 t.n.v. Evangelie Gemeente Perspectief te Amersfoort

Bestuur
Het bestuur van de Evangelie Gemeente Perspectief te Amersfoort bestaat uit een voorzitter, secretaris en penningmeester.
Zij ontvangen geen vergoeding voor de door hen uitgevoerde werkzaamheden uit hoofde van hun functie. Wel hebben zij recht op een vergoeding voor de door hen gemaakte kosten tijdens de uitoefening van deze functie mits het declaratieprotocol gevolgd wordt.
Verder kent Evangelie Gemeente Perspectief geen werknemers, daar alle werkzaamheden op vrijwillige basis worden uitgevoerd door vrijwilligers (leden van de gemeente).

Beleidsplan
Evangelie Gemeente Perspectief kent een meerjarenbeleidsplan welke inzicht geeft in de wijze waarop getracht wordt de doelstellingen te bereiken. Het beleidsplan vindt u hier (pdf).

Financiele verantwoording en verslag van de uitgeoefende activiteiten
De opgestelde begroting voor 2020 vindt u hier (pdf). Het (financiƫle-) verslag van 2019 vindt u hier (pdf). Daarnaast vind u hier (pdf) een kort verslag van activiteiten in de kringen in 2019